Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Gminne Centrum Sportu TRZEBNICA – ZDRÓJ Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego Centrum Sportu TRZEBNICA – ZDRÓJ Sp. z o.o..

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2015-03-12.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2022-05-25.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-29.

Data aktualizacji oświadczenia: 2024-03-29.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Joanna Grzelak, joanna.grzelak@trzebnicazdroj.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 312 14 38. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

W zgłoszeniu żądania należy podać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej, 
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

W przypadku podania w zgłoszeniu danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. 
Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, Gminne Centrum Sportu TRZEBNICA–ZDRÓJ Sp. z o.o. niezwłocznie powiadomi osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz nowym terminie, jednak nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. 

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

W przypadku, gdy Gminne Centrum Sportu TRZEBNICA–ZDRÓJ Sp. z o.o. odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub innego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub elementu aplikacji mobilnej. Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do administracji Gminnego Centrum Sportu TRZEBNICA–ZDRÓJ Sp. z o.o.:

55-100 Trzebnica, Leśna 5
Tel.: +48 71 312 14 38
E-mail: biuro@trzebnicazdroj.eu

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Prezesa PFRON.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

55-100 Trzebnica, ul. Leśna 5
Tel.: +48713121438
Faks: +48713121438
E-mail:
Strona internetowa: trzebnicazdroj.eu

Dostępność architektoniczna

Aquapark przy ul. Leśnej 5

Na parkingu wyznaczone są specjalne miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można dostać się bez problemu – brak schodów przy wejściu głównym. W budynku znajduje się winda przewożąca na poziom +1 oraz platforma przewożąca na poziom -1 dla osób niepełnosprawnych. Przy korzystaniu z basenu wewnętrznego jest dostępna szatnia przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się cztery toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Gminna Hala Widowiskowo-Sportowa im. Dolnośląskich Olimpijczyków przy ul. 3 Maja 6

Na parkingu wyznaczone są specjalne miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można dostać się bez problemu – brak schodów przy wejściu głównym. Na płycie boiska, na poziomie 0 znajdują się specjalne miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się cztery toalety i dwie szatnie przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak dostępności tłumacza języka migowego.