Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja publiczna

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Centrum Sportu TRZEBNICA-ZDRÓJ jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r., poz. 902)

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Gminne Centrum Sportu TRZEBNICA-ZDRÓJ powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Gminne Centrum Sportu TRZEBNICA-ZDRÓJ, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji Gminne Centrum Sportu TRZEBNICA-ZDRÓJ powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez Gminne Centrum Sportu TRZEBNICA-ZDRÓJ w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Gminne Centrum Sportu TRZEBNICA-ZDRÓJ może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:

  • żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych;
  • Gminne Centrum Sportu TRZEBNICA-ZDRÓJ nie dysponuje żądaną informacją;
  • istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.


Jak dostarczyć wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Gminnego Centrum Sportu TRZEBNICA-ZDRÓJ w jeden z niżej wymienionych sposobów:

  • przesłać pocztą na adres: Gminne Centrum Sportu TRZEBNICA-ZDRÓJ ul. Leśna 5, 55-100 Trzebnica
  • złożyć osobiście w sekretariacie Gminnego Centrum Sportu TRZEBNICA-ZDRÓJ
  • przesłać na numer fax: 71 312 14 38
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@trzebnicazdroj.eu